220 milionów złotych na rozwój przedsiębiorczości w Warmińsko-Mazurskim

Planuje się, że sumę 220 milionów złotych przekaże się Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., której siedziba mieści się w Olsztynie przez władze województwa. Województwo jest jedynym udziałowcem tej spółki. Te znaczne fundusze zostały przeznaczone na wsparcie finansowe dla lokalnych biznesmenów – mają być one realizowane poprzez pożyczki oraz poręczenia.

Dokładny plan na alokację i wykorzystanie środków został zdefiniowany w Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dokument ten obejmuje lata 2023-2033 i jest związany z instrumentami finansowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla okresu 2014-2020.

Strategia Inwestycyjna to kluczowy dokument, który umożliwia realizację polityki województwa w obszarze przedsiębiorczości. Wskazuje ona kierunki działań do końca 2030 roku, zgodnie ze strategicznym dokumentem „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Dokument ten precyzuje główne cele, warunki i zasady wykorzystania zasobów zwróconych z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego (2014-2020).